مسیر راه زندگی برای پیشرفت

سفر قهرمانانه در زندگی

در روانشناسی عمق نگر درون توسط کارل گوستا یونگ بنا شده است. براساس روانشناس عمق نگر یونگ ما دریافتیم که مسیر زندگی آدمها با یکدیگر متفاوت است . در خودشناسی ها یک میلی و یک عمقی و یک ضرورتی میخواهد که به آن برسیم . در اصول این مسیر زندگی ما به شما می آموزیم هرفردی خودش باید کاشف خودش و مسیر زندگی اش باشد و خود فرد بتواند اشکالات خودش را پیدا کند . ما کمک می کنیم که اصول اساسی در زندگی انسان را کشف کنیم و بتوانیم به مکاشفه ی خود نزدیگ بشویم . ما نسخه به کسی نمیدهیم ما کاری میکنیم که هرکسی به استقلال رای نزدیک شود و هرکس مسئولیت زندگی خود را بپذیرد و هیچکس جز خودش نمیتوند بهترین راهنمای زندگی اش باشد . و هرکس باید مسئولیت سفرهای زندگی خود را بپردازد و هزینه ی سفر کردن پذیرش اشتباه سفر کردن است .20160226192037-succeed-adventure-sunrise-successful-man-top-mountain

در هر خودشناسی در هر تحلیلی ما باید اول وضعیت موجودمان و اولیه‌ی خودمان را بشناسیم که بدانیم با چه عینکی و با چه وضعیتی به دنیای اطرافمان نگاه میکنیم و این نوع نگاه به اطراف چه وضعیتی را برای ما خلق می کند.

آدمها بیشتر از اینکه بخواهند موفق باشند قربانی هستند و با قربانی بودن راحت تر هستند چون می خواستند یک کارهایی انجام بدهند و پیروز بشوند و قهرمان بشوند ولی قهرمانی برایشان گران تمام شده است.

یونگ قهرمانی را یک کهن الگو می داند که ما در کودکی احساس خاص بودن و منحصر به فرد بودن را داشتیم و الکی به دنیا نیامدیم ولی در مسیر زندگی مان اتفاقاتی مثل نمره ی مدرسه، مقایسه ی خواهر و برادر و اتفاقاتی که برای والدینمان رخ داده و یا در محله ای که بزرگ شدیم و آدمهایی که با آنها دوست شدیم و تجربیاتی که بدست آوردیم به ما ثابت شده که ما قهرمان نیستیم و احساس حقارت درونمان آنقدر عمیق شدند که زخم تولید کردند و هرکسی در زندگی اش تجربه ی زخم را دارد یکی بخاطر موهایش یکی بخاطر خوردن افراطی اش و ....

اما ما کودک بدون زخم نمیتوانیم داشته باشیم. زخم در زندگی است ولی ماندن در زخم جفا به زندگی است و همه ی ما زخمی میشویم چون داریم زندگی می کنیم.

قهرمان کسی است که زنجیره ی زخم را قطع کند و اکسیری را برای شفای خودش پیدا کند و به بقیه هم هدیه بدهد.

خانم پیرسون بیست هزار قصه را مطالعه کرد و دید که دوازده قصه از آنها به صورت تکرار شونده است که برای ما دوازده چهره را مشخص کرده است.


در سفر قهرمانی سه تا منزل اساسی وجود دارد:

  1. آمادگی برای سفر
  2. خود سفر
  3. بازگشت از سفر

در هر سفر چهار منزل داریم که جدا از هم بررسی میشود.

چهارمنزل آمادگی سفر:

معصوم                    یتیم               جنگجو              حامی

چهارمنزل سفر:

جستجوگر            نابودگر               عاشق             آفرینش گر

چهار منزل بازگشت از سفر:

حاکم                   جادوگر                 فرزانه                   دلقک

معصوم:در معصوم سختی های زندگی را میشناسیم ولی ایمانمان را از دست نمیدهیم و در دل سختی ها یک کاری برای خودمان انجام میدهیم معصوم انرژی مثبت است.

یتیم: پذیرش سختی ها است.

جنگجو: بیدار کردن نیروی نبرد وایستادگی و هدفگذاری و برنامه ریزی.

حامی: حمایتگری کردن و بخشندگی کردن.

جستجو گر: من کی هستم و چی دوست دارم.

نابودگر: من چه چیزهایی را در زندگی باید از دست بدهم.

عاشق: حالا من یک عاشق اصیل و مثبت هستم که میدانم که چه چیزها و کارهایی را دوست دارم .

آفرینشگر: حالا من چی دوست دارم خلق کنم و چی را عرضه کنم.

و اگر این مناطق را خوب رفتیم سراغ مناطق برکت میرویم.

جادوگر: حالا جادو میشویم آنجاست که دست به هرچیزی بزنیم طلا میشود.در زندگی میدانیم جایمان کجاست، چه کار میخواهیم بکنیم، عطیه‌ی الهی مان را پیدا کردیم ، استعدادهایمان را فهمیدیم و اغراق نمیکنیم.

حاکم: در منطقه ی حاکم سرزمین خودم را پیدا کردم اقتدار خودم را پیدا میکنم.

فرزانه: میدانم در زندگی دنبال چه دانشی بروم که به من کمک کند.

دلقک: میدانم در زندگی آنقدر چیزی زندگی نیست که من آن را جدی بگیرم و به نابودی من منجر بشود.

جزف کمبل می گوید: افراد به سختی از نردبان موفقیت بالا می روند تا سرانجام «معمولا در اواخر عمرشان» دریابند که نردبان را به دیواری اشتباه تکیه داده بودند! آموزش عمیق به افراد کمک میکند تا به اعماق وجود خودشان بروند و آنچه را که در سطح روحی میخواهند کشف کنند، نه صرفا چیزی که جامعه گفته باید بخواهند.

روند رشد فردیت و کهن الگوهایی که به این روند کمک میکنند کلید اصلی عمیق سازی آگاهی در این راه هستند.

میتوانید در کلاس های آموزشی ما با ما همسفر شوید و باهم به منازل این سفرها حرکت کنیم.